Algemene voorwaarden

 

Aankoop beperking

 We verkopen niet aan minderjarigen. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. We behouden ons het recht voor om de verkoopovereenkomst te ontbinden als blijkt dat er niet aan deze voorwaarde is voldaan. In dat geval zal de eventuele schade die DigiSmoke-Aromas heeft geleden worden doorgerekend en dus gefactureerd.

 

 
1. Betrokken partijen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Digismoke-Aromas (als zijnde leverancier) en U (als zijnde afnemer).

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op iedereen die deze website bezoekt. Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u zich volledig akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven zonder daarbij afstand te doen van uw wettelijke rechten als consument.
 
2. Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst met U komt tot stand wanneer U na het plaatsen van een elektronische bestelling(Bestelformulier) een elektronische, bevestiging van Digismoke-Aromas heeft ontvangen. Deze overeenkomst is bindend.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. Digismoke-Aromas is niet aansprakelijk voor de hier eventueel uit voortvloeiende consequenties.

4. Betalingsmogelijkheden
Digismoke-Aromas hanteert de volgende betalingsmethoden:

Betaling via Maestro
Betaling via Bancontact
Betaling via iDeal

5. Productprijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's inclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.


6. Levering
Levering van de door U bestelde producten geschiedt door- en onder verantwoordelijkheid van Digismoke-Aromas. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd van uw bestelling bedraagt volgens 'de wet, kopen op afstand' maximaal 30 dagen. De levertijd van uw bestelling bij Digismoke-Aromas zal doorgaans 3 dagen bedragen. Indien de levertijd langer bedraagt dan 5 dagen wordt U elektronisch op de hoogte gesteld. Wij zullen u dan een nieuwe levertijd voorstellen. Reeds betaalde bestellingen zullen, bij ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen terug gestort worden.

7. Reclamatie
Digismoke-Aromas is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door Digismoke-Aromas worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.

 
8. Prijsverhogingen
Prijsverhogingen zijn toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld een BTW tariefswijziging). Indien er een prijsverhoging plaatsvindt zult u als klant van Digismoke-Aromas hier tijdig van hoogte worden gebracht. Hierna heeft u het recht op ontbinding van de overeenkomst.

9. Ontbinding:
a.Koper enige op hem berustende verplichting jegens DigiSmoke-Aromas niet, niet tijdig of niet juist nakomt.
b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surseance van betaling verkeert.
c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.
d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.
e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.
f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Digismoke-Aromas.bel heeft voldaan, heeft Digismoke-Aromas.be het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Digismoke-Aromas.be terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan Digismoke-Aromas.be verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Digismoke-Aromas.be het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

10. Orders en Retourneren van goederen
-Het plaatsen van een order is bindend.
-Bij het plaatsen van een order bent u zich bewust van onze algemene voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.
-Orders kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie genomen zijn.

Bij de inontvangsname van de goederen zal de koper deze onmiddelijk controleren op mogelijke schade. Indien de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving zal de koper DigiSmoke-Aromas hiervan op de hoogte brengen via brief of e-mail binnen de 4 werkdagen. Bij uitblijven van deze kennisgeving wordt de koper geacht ingestemd te hebben met de geleverde producten.

Bij de aankoop van producten heeft de koper, conform de wettelijke consumentenbescherming voor webshop klanten, het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en recht op een terugbetaling gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de afleveringsdatum. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken dient de koper DigiSmoke-Aromas hiervan op de hoogte te brengen (via brief of email) en het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en ongeopende verpakking aan DigiSmoke-Aromas te retourneren. De transport kosten zijn in dat geval voor rekening van de koper.

11. Garantie
Verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

DigiSmoke-Aromas geeft 3 maanden omruilgarantie op de batterijen. De garantie heeft geen betrekking op verbruiksgoederen, waaronder e-Liquids en coils.

Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of nalatigheid valt niet onder garantie.

Neem contact op met onze klantendienst via [email protected] als u van de garantieregeling gebruik wil maken. DigiSmoke-Aromas geeft u in dat geval verdere instructies omtrent de afhandeling.

Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan verkoper verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van verkoper zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft verkoper garantie.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien:

1.) de koper de zaken heeft verwaarloosd.
2.) de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
3.) bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
4.) de folie niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is aangebracht dan wel onderhouden.
5.) de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
6.) de koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

12. Schade
Digismoke-Aromas.be is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade na het (verkeerd) toepassen van het product. Dan wel het (verkeerd) aanbrengen cq. (verkeerd) verwijderen van het product.
Tevens is Digismoke-Aromas.be is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan, voor, tijdens of na het aanbrengen van de sticker dan wel schade aan het object waarop de sticker is/wordt aangebracht dan wel schade ontstaan tijdens het gebruik van de producten van Digismoke-Aromas.be

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Digismoke-Aromas.be en U is het Belgische recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.
DigiSmoke-Aromas is krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, gegevens of voor gevolgschade of enige andere schade (direct of indirect) ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze veroorzaakt is door een onrechtmatige daad zoals bv nalatigheid.